f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ
ลงวันที่ 11/08/2565
สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมการต่อยอดผ้าไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น
 

'