f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน านก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149 - กม.16+349 และ กม.19+700 - กม.21+026
ลงวันที่ 19/10/2565
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายวรวิท เรืองจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149 - กม.16+349 และ กม.19+700 - กม.21+026 โดยมี นายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

'