f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+875 - กม.1+175
ลงวันที่ 19/10/2565
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายวรวิท เรืองจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+875 - กม.1+175 โดยมี นายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอด่านซ้าย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

'