f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ประวัติ
ลงวันที่ 02/11/2561

 

กรมทางหลวง ได้จัดตั้งแขวงการทางด่านซ้าย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1.1/81/2523 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2523 โดยใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณะประโยชน์ “ป่าดงหัวนาปีเลือด” และราษฎรอุทิศให้ 


สำนักงานแขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2525 แต่มิได้ ทำพิธีเปิดสำนักงานในทันที เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในอำเภอด่านซ้าย ไม่เอื้ออำนวย เกรงว่าจะไม่เป็นการปลอดภัย และต่อมาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้คลี่คลายลง จึงได้ทำพิธีเปิด สำนักงานแขวงการทางด่านซ้ายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2526 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) สังกัดสำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

สถานที่ตั้ง แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย – นาแห้ว กม.1+379 ด้านซ้ายทาง บนพื้นที่ 128 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา 


รายนามผู้บริหารแขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

ลำดับที่

รายนาม

ดำรงตำแหน่ง

สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง

1

   นายปัญญา         ยิ้มประเสริฐ

1   ธันวาคม  2523

 3   เมษายน  2528

2

   นายธีระพจน์       วราชิต

4   เมษายน  2528

12  ตุลาคม   2530

3

   นายวิเวก           พรหมสาขา ณ สกลนคร

12  ตุลาคม   2530

17  ตุลาคม   2532

4

   นายประพนธ์      นิลวัชระมณี

17  ตุลาคม   2532

  8  ตุลาคม   2533

5

   นายบุญจุน         นิธิอุทัย

9   ตุลาคม   2533

30  กันยายน 2536

6

   นายบุญชีพ         บุนนาค

1  ตุลาคม   2536

23  พฤศจิกายน  2541

7

   นายมัฆวาฬ         สิงห์ทอง

23  พฤศจิกายน  2541

17  ตุลาคม 2545

8

   นายก้องเกียรติ     จันทร์หิรัญ

18  ตุลาคม   2545

 6   มกราคม 2547

9

   นายคิดควร         จุลบาท

6   มกราคม  2547

13  ตุลาคม 2547

10

   นายสว่าง           รังษีสุริยะชัย

17  พฤศจิกายน  2547

25  พฤศจิกายน  2548

11

   นายโสภณ          ศรีหัตถกรรม

25  พฤศจิกายน  2548

27  พฤศจิกายน  2551

12

   นายสมทิพย์        งามรัตนกุล

28 พฤศจิกายน 2551

30  กันยายน  2558

13

   นายอิทธิวัตร์        กฤษณะวณิช (รักษาราชการแทน)

1  ตุลาคม  2558

22  มิถุนายน  2559

14

   นายชาญวิทย์       จันทร์ทับ

23  มิถุนายน  2559

30  พฤศจิกายน  2561

15

   นายอมรเทพ        ภักสุธีโกศล

3  ธันวาคม  2561

4 กุมภาพันธ์  2565

16

   นายวรวิท            เรืองจันทร์

7  กุมภาพันธ์  2565

30 กันยายน 2566

17

   นายสุรศักดิ์          แก้วดี

6 พฤศจิกายน 2566

ปัจจุบัน


ตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องการกำหนดแขวงทางหลวงตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มีผลใช้บังคับเมื่อ วันที่  27 กุมภาพันธ์  2558 ได้เปลี่ยนชื่อแขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เป็นแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ลำดับที่ 32


'