f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+450-กม.3+950 03/03/2566 คค 06038/26/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.87+720-กม.87+900 09/03/2566 คค 06038/27/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.3+890 02/11/2565 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๙๒+๐๐๐ – กม.๓๙๒+๖๙๒ 27/10/2565 ลย.2/23/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๒๑ ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๗๖+๕๐๐- กม.๓๗๗+๖๕๕ 27/10/2565 ลย.2/26/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง - ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.374+830 26/10/2565 ลย.2/25/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.21+000 - กม.23+000 26/10/2565 ลย.2/20/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.28+978 26/10/2565 ลย.2/24/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย ระหว่าง กม.41+600 - กม.44+500 21/10/2565 ลย.2/7/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม.23+750 - กม.27+230 21/10/2565 ลย.2/21/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งชี - ด่านซ้าย ระหว่าง กม.5+830 - กม.8+000 21/10/2565 ลย.2/17/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.392+000-กม.392+692 29/09/2565 ลย.2/23/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.376+610-กม.378+850 29/09/2565 ลย.2/12/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.310+115-กม.312+750 29/09/2565 ลย.2/16/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.86+050-กม.88+650 29/09/2565 คค 06038/14/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 102 รายการ