f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางพาราแอสฟัลต์ ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 31/08/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 จ้างเหมางานโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย กิจกรรมย่อยป้ยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพระใหญ่ภูคกงิ้ว (สกายวอล์ค)สายทางในความควบคุมของแขวงแลยที่ 2 ผด่านซ้าย) 29/06/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 13/05/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้านซ้ายทาง ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 13/05/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทางภายในหมวดทางหลวงภูเรือ 13/05/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 งานป้ายจราจร 24/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.75+975 - กม.77+000 14/05/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.28+850 - กม.31+750 16/06/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 10/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 น้ำมันดีเซล 31/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 13/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 13/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 13/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 337 รายการ