f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 3 ระหว่าง กม.387+420-กม.387+452 17/04/2567 คค 06038/26/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่-วังยาว ระหว่าง กม.22+800-กม.27+000 17/04/2567 คค 06038/25/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300 - กม.35+040 11/04/2567 คค 06038/24/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 7 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+875 10/04/2567 คค 06038/21/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมา่ยเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+700 - กม.10+520 10/04/2567 คค 06038/22/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.321+987 - กม.345+903 10/04/2567 คค 06038/23/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.29+573-กม.29+750 และทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.16+725-กม.17+275 09/04/2567 คค 06038/20/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน สานตม - โคกใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+500 - กม.8+320 03/04/2567 คค 06038/19/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 งานจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2014 ตอน โป่งชี-ด่านซ้าย ตอน 1 ระหว่าง กม.1+305-กม.2+110 02/04/2567 คค 06038/17/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.18+260-กม.19+100 02/04/2567 คค 06038/18/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.84+017-กม.84+402 และ ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.23+720-กม.23+930 01/04/2567 คค 06038/11/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 งานจ้างเหมาทำการ งานหมุดสะท้อนแสง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 01/04/2567 คค06038/13/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+482-กม.86+297 01/04/2567 คค 06038/14/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวง หมายเลข 1328 ตอน แสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.1+000-กม.6+000 01/04/2567 คค 06038/12/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บน ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.12+150-กม.13+550 01/04/2567 คค06038/16/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 139 รายการ