f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+890 20/12/2565 ลย.2/22/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๙๒+๐๐๐ – กม.๓๙๒+๖๙๒ 20/12/2565 ลย.2/23/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๒๑ ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๗๖+๕๐๐- กม.๓๗๗+๖๕๕ 23/12/2565 ลย.2/26/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง - ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.374+830 21/12/2565 ลย.2/25/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.21+000 - กม.23+000 10/12/2565 ลย.2/20/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.28+978 21/12/2565 ลย.2/24/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย ระหว่าง กม.41+600 - กม.44+500 29/11/2565 ลย.2/7/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม.23+750 - กม.27+230 20/12/2565 ลย.2/21/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งชี - ด่านซ้าย ระหว่าง กม.5+830 - กม.8+000 01/12/2565 ลย.2/17/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.392+000-กม.392+692 20/12/2565 ลย.2/23/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.376+610-กม.378+850 01/12/2565 ลย.2/12/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.310+115-กม.312+750 01/12/2565 ลย.2/16/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.8+316-กม.8+416 09/09/2565 ลย.2/26/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ผิวทางแอสฟัลต์หนา 0.05 เมตร ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ช่วง กม.15+000 - กม.18+000 29/03/2565 ลย.2/24/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง บนสายทางในควาบควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 30/03/2565 ลย.2/25/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 138 รายการ