f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/03/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.305+792-กม.305+812 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/02/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+450-กม.3+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/02/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.87+720-กม.87+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/10/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.376+500 - กม.377+655 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/10/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานเสริมผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ รหว่าง กม.23+750 - กม.27+230 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/10/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย ระหว่าง กม.41+600 - กม.44+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/10/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 0100 ตอน โป่งชี - ด่านซ้าย ระหว่าง กม.5+830-กม.8+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/09/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.392+000 - กม.392+692 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/09/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.86+050 - กม.88+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/09/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+890 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 128 รายการ