f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+250-กม.27+733 (LT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 25/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) แผนยุทธศาลต์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/12/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.12+500-กม.21+980 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/12/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.8+484 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) โครงการส่งเสริม สนับสนุนประชาสัมพันธ์ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กลุ่มอิสานตอนบน 1 (งานป้ายจราจร Overhang Sign) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ