f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61110069411
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริม สนับสนุนประชาสัมพันธ์ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กลุ่มอิสานตอนบน 1 (งานป้ายจราจร Overhang Sign) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,870,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 20/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ