f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62010030028
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง แผนยุทธศาลต์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,350,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/01/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ