f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63040006942
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.75+975 - กม.77+000 (RT) (งบกลุ่มจังหวัด)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 25,000,000.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 22/04/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ กรอกข้อมูลชื่อโครงการผิดพลาด