f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63080008421
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 769,740.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/08/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ