f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63087334459
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อยางพาราแอสฟัลต์ ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
งบประมาณ 769,860.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 18/08/2563 26/08/2563
2 ประกาศราคากลาง 17/08/2563 17/09/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 18/08/2563 25/08/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 31/08/2563 07/09/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ