f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15/03/2566 440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าแบตเตอรี่ 1 รายการ 15/03/2566 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าอะไหล่ 2 รายการ 15/03/2566 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำความสะอาดทาสี ราวกันอันตราย (GUARD RAIL) 08/03/2566 354,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าอะไหล่ 2 รายการ 08/03/2566 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 1 รายการ 01/03/2566 500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 4,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 1,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 1,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 1,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าแบตเตอรี่ 1 รายการ 08/03/2566 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าอะไหล่ 3 รายการ 08/03/2566 2,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+450-กม.3+950 10/03/2566 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.87+720-กม.87+900 15/03/2566 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,111 รายการ