f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 13/04/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 13/04/2563 84,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 13/04/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" Engineer Grade 13/03/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 7 รายการ 08/04/2563 3,051.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.345+903-กม.366+374 และทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.366+374-กม.392+874 21/04/2563 3,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ระหว่าง กม.9+100 - กม.11+800 28/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อของใช้ในโรงงาน 14 รายการ 08/04/2563 12,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 1 รายการ 08/04/2563 3,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 01/01/2563 258,627.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้านซ้ายทาง ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 23/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากภู ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.0+298 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงปากภู 24/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงภูเรือ ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงภูเรือ 27/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 24/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในหมวดทางหลวงภูเรือ 24/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 531 รายการ