f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อยางพาราแอสฟัลต์ ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 31/08/2563 769,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 17/08/2563 769,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ยกเลิกราคากลางงานเครื่องหมายนำทาง 05/08/2563 258,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาเครื่องหมายนำทาง 05/08/2563 258,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันหล่อลื่น 10/08/2563 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/08/2563 3,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/06/2563 3,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/01/2563 1,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 10/06/2563 19,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/08/2563 20,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/06/2563 58,166.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/08/2563 5,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/08/2563 1,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 14/07/2563 5,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 01/04/2563 123,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 531 รายการ